Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności

Termin: 3 kwietnia 2017 Kategoria: Dotacje

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt p.n.:” Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”, w ramach którego osoby z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje w wysokości 23 300,00 zł na otworzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych.

Do projektu przystąpić mogą osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat i należą do jednej z grup:

– długotrwale bezrobotni,
– o niskich kwalifikacjach,
– w wieku powyżej 50 lat,
– kobiety,
– niepełnosprawni.

UWAGA!

NABÓR ZAKOŃCZONY

Lista rankingowa ZOBACZ

Regulamin przyznawania środków ZOBACZ

Proces rekrutacyjny do projektu jest dwuetapowy:

I ETAP
Złożenie Wstępnego Formularza rekrutacyjnego przy czym następuje ocena formalna złożonych dokumentów. Następnie Komisja rekrutacyjna w postaci dwóch ekspertów w zakresie przedsiębiorczości przy pomocy Karty Oceny zweryfikuje formularze  pod względem merytorycznym.

W planowanych kosztach przedsięwzięcia wymagane jest 5% wkładu własnego w formie rzeczowej lub pieniężnej (1.165 zł).

II ETAP
Weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzana przez doradcę zawodowego (w tym np. predyspozycje osobowościowe, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność)  zgodnie z §2 Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych formularzy wymaganej liczby uczestników
lub przyjęcia dużej liczby złożonych formularzy termin rekrutacji i/lub oceny może zostać zmieniony.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów
w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy Rekrutacyjnych przekroczy 200.

UWAGA: NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Aby ubiegać się o dotacje należy złożyć następujące dokumenty:

  • Wstępny formularz rekrutacyjny  wersja WORD    wersja PDF
  • Poświadczenie wpływu formularza rekrutacyjnego – w dwóch egzemplarzach  POBIERZ

Prosimy sprawdzić, czy firma znajduje się w obszarze inteligentnych specjalizacji Sekcje PKD

Lista wykluczeń pomocy de minimis  ZOBACZ

Regulamin POBIERZ

Karta oceny Wstępnego formularza rekrutacyjnego POBIERZ

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
tel. 62 765 60 55    lub      728 486 942

e-mail:
Paulina Kwaśniewska:  paulina.kwasniewska@kip.kalisz.pl
Katarzyna Kłosińska:  katarzyna.klosinska@kip.kalisz.pl